SCANDICSOFA.LT APSIPIRKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS
 
1.
SĄVOKOS
1.1.
Pirkimo pardavimo taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės) – šios nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu scandicsofa.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2.
Internetinė parduotuvė – scandicsofa.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes
1.3.
Pardavėjas – SCANDICSOFA POLAND SP. Z O.O, įregistruota Nacionalinio teismų registro Įmonių registre, kurį tvarko Poznanės-Nowe Miasto ir Wilda apylinkės teismo VIII komercinis skyrius prie Nacionalinio teismo registro, numeris (KRS) 0000591398; mokesčių mokėtojo kodas (NIP) 5213715317, įmonės kodas (REGON) 363222995, registracijos adresas: Sielska g. 17A, 60-129 Poznanė, Lenkija (lenk. ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań, Polska) adresas korespondencijai: Akacjowa g. 1 62-025 Kostrzyn Wielkopolsk, Lenkija (lenk. ul. Akacjowa 1 62-025 Kostrzyn Wielkopolski), visiškai apmokėtas įstatinis kapitalas – 100 000 00 zlotų; el. paštas: labas@scandicsofa.com, kontaktinio telefono numeris (+370) 5 214 0372.
1.4.
Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.4. punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.
1.5.
Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo Taisyklės.
2
BENDROSIOS SĄLYGOS
2.1.
Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
2.2.
Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs langelį varnele ,,perskaičiau ir sutinku su el. parduotuvės Taisyklėmis ir Privatumo politika“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Pirkėją ir Pardavėją SCANDICSOFA POLAND SP. Z O.O (toliau – Šalys) įpareigojantis teisinis dokumentas, nustatantis Šalių teises bei pareigas, prekių pirkimo ir apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, Šalių atsakomybę ir kitas nuostatas, susijusias su prekių pirkimu ir pardavimu scandicsofa.lt internetinėje parduotuvėje.
2.3.
Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar/ ir papildyti Taisykles, laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų.
2.4.
Internetinėje parduotuvėje scandicsofa.lt turi teisę pirkti prisiregistravę bei neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos Pirkėjai, kurie yra:
2.4.1.
Veiksnūs pilnamečiai fiziniai asmenys, t.y. asmenys, kurių veiksnumo neapribojo teismas;
2.4.2.
Juridiniai asmenys;
2.4.3.
Visų aukščiau išvardytų asmenų įgaliotasis atstovas.
2.5.
Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas patvirtina, kad turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje scandicsofa.lt.
2.6.
Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma Lietuvos Respublikoje.
3
PIRKĖJO TEISĖS
3.1.
Pirkėjas perka prekes Internetinėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2.
Pirkėjas – fizinis asmuo (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.228-11 straipsnyje, išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties galima tik, jei prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Atsisakęs sutarties, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui savybėms ir veikimui nustatyti. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-10 straipsniu „Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“.
3.3.
Pirkėjas apie sutarties atsisakymą turi informuoti Pardavėją raštu (el. paštu, kuris nurodytas Internetinėje parduotuvėje, kontaktų skiltyje, nurodant norimą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pateikęs tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (pateikiama punkte 3.3.1.) arba aiškiai pareiškęs norą atsisakyti sutarties. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tokio pranešimo dienos Pirkėjas turi grąžinti prekes Pardavėjui.
3.3.1.
Pavyzdinė nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo forma.
(Šią formą užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)
  • SCANDICSOFA POLAND SP. Z O.O, mokesčių mokėtojo kodas (NIP) 5213715317, įmonės kodas (REGON) 363222995, Akacjowa 1 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, Lenkija, el. paštas: labas@scandicsofa.com, kontaktinio telefono numeris (+370) 5 214 0372:

  • Aš / Mes* pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) pirkimo–pardavimo sutarties dėl šių prekių* / šių paslaugų teikimo sutarties*
  • Užsakytų* / gautų* [data],
  • Vartotojo (-ų) vardas, pavardė,
  • Vartotojo (-ų) adresas,
  • Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jei ši forma pateikiama popierine forma),
  • Data.
(*) Išbraukti, kas nereikalinga.
3.4.
Pirkėjas gali naudotis teise atsisakyti pirkimo / pardavimo sutarties tik tuo atveju, jei laikėsi šių sąlygų:
3.4.1.
Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (prekės apžiūrėjimui galima tik perpjauti pakuotės uždarymui skirtas juostas);
3.4.2.
Prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje.
3.4.3.
Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (nepaveikta cheminėmis medžiagomis, vandeniu);
3.4.4.
Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
3.4.5.
Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
3.4.6.
Tinkamos kokybės prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-10 ir 6.228-11 straipsnių numatyta tvarka.
3.4.7.
Pirkėjas, gražindamas kokybišką prekę, turi pateikti prekės įsigijimo dokumentą.
3.4.8.
Už grąžintą kokybišką prekę sumokėtą sumą Pardavėjas įsipareigoja grąžinti per 14 dienų, nebent susitarta kitaip.
3.5.
Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo užsakytos ir/ ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra iš anksto pagamintos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.
4
PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1.
Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2.
Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną informuoti apie tai Pardavėją.
4.3.
Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti savo registracijos duomenis ir (ar) Pirkėjo sąskaitos informacijos formoje pasikeitusius duomenis.
4.4.
Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo jas kruopščiai apžiūrėti ir patikrinti, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją (el. paštu arba telefonu, nurodytu Internetinėje parduotuvėje, kontaktų skiltyje) apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui.
4.5.
Gavęs prekę, Pirkėjas privalo patikrinti ar įsigyta prekė yra kokybiška ir informuoti Pardavėją el. paštu arba telefonu, nurodytu Internetinėje parduotuvėje, kontaktų skiltyje, apie rastus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu.
4.5.1.
Jei, kurjeriui pristačius prekes, Pirkėjas, priimdamas siuntą, pastebi pakuotės pažeidimą, apie tai turi būti nedelsiant pranešta siuntą pristačiusiam kurjeriui, taip pat turi būti surašytas pakuotės pažeidimų aktas. Priėmus užsakytą prekę ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.
4.6.
Pirkėjas privalo apmokėti kokybiškos prekės grąžinimo išlaidas. Kai prekė grąžinama dėl kokybės trūkumo, prekės grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui
5
PARDAVĖJO TEISĖS
5.1.
Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, keisti Internetinę parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Internetinės parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių. Apie laikiną ar nuolatinį Internetinės parduotuvės veiklos sustabdymą Pardavėjas informuoja pranešimu Internetinės parduotuvės puslapyje ir (ar) pranešimais Pirkėjų registracijos paskyrose. Jei bendrovė laikinai sustabdys arba iš viso nutrauks elektroninės parduotuvės veiklą, tuos Pirkėjus, kurie jau yra pateikę užsakymus, tačiau dar nėra jų gavę, Pardavėjas informuos pranešimais Pirkėjų registracijos paskyrose, arba atskiru pranešimu kiekvienam, pranešdamas apie pateiktų užsakymų tolimesnį vykdymo procesą.
5.2.
Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti, taisyti Pirkimo pardavimo Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Po naujos Taisyklių redakcijos įsigaliojimo apie pakeitimus Pirkėjai bus informuojami el. paštu, kuris buvo naudojamas registruojant vartotojo paskyrą.
6
PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1.
Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).
6.2.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
6.3.
Pardavėjas, negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų.
7
PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
7.1.
Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu scandicsofa.lt, arba neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje pagal Internetinėje parduotuvėje pateiktas Taisykles.
7.2.
Detalesnį konkrečios prekės aprašymą bei jos įsigijimo sąlygas, Pirkėjas gali peržiūrėti paspaudęs ant prekės parametrų (pvz. spalvos). Jei kai kurių prekių kiekis yra ribotas, apie tai Pirkėjas informuojamas prekių aprašyme. Todėl, esant tokiai informacijai, Pardavėjas prašo, prieš užsakant prekę, susisiekti su Pardavėju. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesusisieks su Pardavėju dėl tikslesnės informacijos bei užsakys prekę ir Pardavėjas jos neturės ar prekių likutis bus nepakankamas, susidariusi situacija sprendžiama, kaip numatyta Pirkimo pardavimo taisyklių 6.3. punkte.
7.3.
Norėdamas įsigyti prekes Pirkėjas atlieka užsakymą Internetinėje parduotuvėje, pagal užsakymo lange pateikiamas instrukcijas. Registruotas Pirkėjas prekių išsirinkimo ir (ar) užsakymo procedūrą gali atlikti prisijungęs prie savo paskyros Internetinėje parduotuvėje.
7.4.
Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, nuo Užsakymo patvirtinimo momento, t.y. kai įvykdomos visos šios sąlygos: (1) Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, sekdamas Pardavėjo nurodytas instrukcijas, (2) Pirkėjas nurodo informaciją apie prekių pristatymą, (3) Pirkėjas atlieka apmokėjimą ir Pardavėjas gauna tokį mokėjimą, (4) Pardavėjas pranešimu patvirtina, kad Pirkėjo užsakymas priimtas.
7.5.
Prekes perkant (užsakant) telefonu ar el. paštu, Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą ir Pardavėjas gauna tokį mokėjimą.
7.6.
Sutartis laikoma sudaryta tik dėl Pirkėjo užsakyme nurodytų prekių, kurių pardavimą Pardavėjas patvirtino. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta kai prekės perduodamos Pirkėjui Pirkimo pardavimo Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.7.
Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo sumokėjimo už prekę dienos.
7.8.
Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Jei Pirkėjas užsiregistravo Internetinės parduotuvės sistemoje, jis turi galimybę sistemos matyti pirkimo istoriją, kai yra prisijungęs prie Internetinės parduotuvės paskyros.
8
PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
8.1.
Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, jei nėra nurodyta kitaip.
8.2.
Tuo atveju, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti panašią prekę, apie tai informuojant vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu). Pirkėjui nesutikus, kad Pardavėjo prekė būtų pakeista kita panašia preke, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų.
8.3.
Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
8.3.1.
mokėjimo kortele prekių pristatymo metu – kai Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo–priėmimo) metu
8.3.2.
elektronine bankininkyste – kai atlikęs užsakymą Pirkėjas nukreipiamas į pasirinkto banko puslapį. Sistema automatiškai bus suformavusi mokėjimą už Pirkėjo prekes. Užsakymas bus pradėtas vykdyti, kai suformuotas mokėjimas bus patvirtintas.
8.3.3.
mokėjimo kortele – kai atlikęs užsakymą Pirkėjas nukreipiamas į sertifikuoto atsiskaitymo kortelėmis paslaugos teikėjo serverį.
8.3.4.
kitais scandicsofa.lt tinklapyje nurodytais būdais.
9
PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS IR DOVANŲ KUPONAI
9.1.
Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus ir pan.
9.2.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų atlikimo sudarytoms Pirkimo – pardavimo sutartims. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje, taip pat ji gali būti pateikiama kituose Internetinės parduotuvės informacijos sklaidos kanaluose.
9.3.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.
10
PREKIŲ PRISTATYMAS
10.1.
Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo užsakymo paraiškoje nurodyti:
10.1.1.
prekių pristatymo vietą.
10.2.
Prekes pristatant kurjeriu, Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.
10.3.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes ne vėliau kaip per 35 dienų nuo sutarties sudarymo dienos.
10.3.1.
Esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kai prekių pristatymo terminas vėluoja, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
10.3.2.
Esant Prekių pristatymo termino vėlavimui, Pirkėjas turi teisę pateikti reikalavimą pristatyti daiktus per papildomą protingą terminą, atsižvelgdamas į aplinkybes. Jeigu Pardavėjas nepristato daiktų per Pirkėjo nustatytą papildomą terminą, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.
10.3.3.
Jeigu Pardavėjas atsisakė pristatyti daiktus arba jeigu pristatymas per sutartyje nustatytą terminą turi esminės reikšmės, atsižvelgiant į visas su sutarties sudarymu susijusias aplinkybes, arba jeigu prieš sutarties sudarymą Pirkėjas pranešė Pardavėjui, kad daiktų pristatymas per sutartyje nustatytą terminą turi esminės reikšmės, šiais atvejais Pardavėjui nepristačius daiktų per sutartyje nustatytą terminą, Pirkėjas turi teisę nedelsdamas vienašališkai nutraukti sutartį.
10.4.
Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių
10.5.
Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama kuomet Pirkėjas pasirašo kurjeriui elektroniniame siuntų žymėjimo prietaise arba prekė atsiimama iš siuntų terminalo ir priėmimo faktas užfiksuojamas pristatymo paslaugas teikiančių kurjerių duomenų bazėje.
10.6.
Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčiai, pristatymo sąlygos pateikiamos adresu scandicsofa.lt/pristatymo-informacija. Pardavėjas turi teisę taikyti specialias prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčio nuolaidas, Pirkėjams, atitinkantiems Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje nustatytas sąlygas.
10.7.
Kitos nestandartinės sąlygos
11
PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA
11.1.
Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje scandicsofa.lt.
11.2.
Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savo dydžiu, forma ir spalva gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip nei realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
11.3.
Pardavėjas arba gamintojas gali suteikti papildomą prekės kokybės garantiją. Konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme ar tokią prekės garantiją patvirtinančiame dokumente. Papildomos garantijos suteikimas nekeičia įstatyminės prekių garantijos sąlygų ir galiojimo.
11.4.
Tuo atveju, kai Pardavėjas arba gamintojas prekėms papildomos prekių kokybės garantijos nesuteikia, Pirkėjo įsigytai prekei yra taikoma teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija ir jos galiojimo terminai.
12
PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
12.1.
Grąžinti galite visas (išskyrus tas, kurios buvo užsakytos ir/ ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra iš anksto pagamintos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.) scandicsofa.lt Internetinėje Parduotuvėje įsigytas kokybiškas prekes per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo datos.
12.2.
Jei įsigyta prekė nekokybiška – tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto įsigijimo datos. (LR Civilinio kodekso 6.338 dalis). Norint pateikti pretenziją dėl prekės pirktos Internetinėje Parduotuvėje kokybės, būtina susisiekti el.paštu labas@scandicsofa.com.
12.3.
Grąžinant kokybiškas prekes būtina laikytis šių sąlygų:
12.3.1.
Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
12.3.2.
Prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
12.3.3.
Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.;
12.3.4.
Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;
12.3.5.
Grąžinant prekę būtina atsiųsti užpildytą grąžinimo dokumentą, kuris siunčiamas Pirkėjo el. pašto adresu.
12.4.
Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.
12.5.
Prekės grąžinimo išlaidos apmokamos pirkėjo.
12.6.
Grąžinimo terminas ir sąlygos aptariamos su kiekvienu Pirkėju individualiai, susisiekiant su klientų aptarnavimo skyriumi el.paštu labas@scandicsofa.com.
12.7.
Pinigai už grąžintas prekes grąžinami, banko pavedimu į grąžinimo formoje nurodytą mokėtojo banko sąskaitą per 14 dienų nuo prekių išsiuntimo dienos.
12.8.
Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.
13
PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ
13.1.
Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2.
Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Internetine parduotuve.
13.3.
Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
13.4.
Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.5.
Jei Pardavėjo Internetinė parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
13.6.
Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.
14
KITOS SĄLYGOS
14.1.
Bet kokie iš šių Taisyklių ar atskiros Prekių pirkimo-pardavimo sutarties kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ir/ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų būdu.
14.2.
Nepavykus taikiai susitarti, gali būti sprendžiami neteisminio sprendimo subjektų arba Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Prašymą/ skundą dėl Internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 14 66, interneto svetainė www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
Sklep jest w trybie podglądu
Žiūrėti pilną svetainės versiją
Sklep internetowy Shoper Premium